Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 715/RMČ/2018


k ukončení nájemní smlouvy čj. 2010/OSM/0035 na pronájem části pozemku parc. č. 175, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s ukončením NS čj. 2010/OSM/0035 na pronájem části pozemku parc. č. 175, o výměře 1 m 2 , k. ú. Kyje, uzavřené mezi MČ Praha 14 a paní Kateřinou Vejlupkovou, se sídlem Vlkovická 506/9, Praha 9, dohodou ke dni 31. 12. 2018

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy čj. 2/OSM/0035 na pronájem části pozemku parc. č. 175, k. ú. Kyje s paní Kateřinou VejlupkovouT: 30. 12. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ