Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2018


č. 763/RMČ/2018


ke změně organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturní ode dne 1. 1. 2019Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


změnu organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturní ode dne 1. 1. 2019


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit veškeré právní jednání související se změnou organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturní ke dni 1. 1. 2019

T: 1. 1. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, Praha 14 kulturní