Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2018


č. 765/RMČ/2018


k návrhu na zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 a KC Kardašovská" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


výpověď smlouvy o dílo "Úklid v objektech městské části Praha 14", ze dne 24. 1. 2014, čj.: 0009/2014/OHS_OddT/1050 od dodavatele OLMAN SERVICE s. r. o., IČO: 26293102


II. s c h v a l u j e


1. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce na služby "Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 a KC Kardašovská" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení

2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce, včetně návrhu smlouvy

III. j m e n u j e


hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek k této veřejné zakázce dle přílohy č. 4, pouze v tiskové podobě


IV. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit veškerá právní jednání související s výběrovým řízením k veřejné zakázce na služby "Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 a KC Kardašovská" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení

T: 28. 2. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OŘEŠ, OPKČ