Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 349/RMČ/2019


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zajištění výkonu koordinátora BOZP a technického dozoru na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění výkonu koordinátora BOZP a technického dozoru na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14"

2. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zajištění výkonu koordinátora BOZP a technického dozoru na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění výkonu koordinátora BOZP a technického dozoru na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14" komisi pro otevírání nabídek a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zajištění výkonu koordinátora BOZP a technického dozoru na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14"

T: 25. 6. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14

Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ