Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 366/RMČ/2019


ke schválení revize směrnice QS 74-01 V04R03 "Zadávání veřejných zakázek"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e

revizi interní směrnice QS 74-01 V04R03 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit vydání revidované interní směrnice QS 74-01 V04R03 "Zadávání veřejných zakázek"

T: 1. 7. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: SMP-14, a.s., příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 14 - Z©, M©, Praha 14 kulturní, OPKČ, OŘE©