Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 370/RMČ/2019


k návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí


Rada městské části Praha 14


I. k o n s t a t u j e,

1. že se seznámila s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou se zavádí místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí,


2. že projednala jednotlivé varianty výše nastavení místního koeficientu v kombinaci s koeficientem dle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 písm. a) a současně s koeficientem dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s ohledem na strukturovanost nemovitostí na území městské části Praha 14, na případné finanční zatížení poplatníků daně z nemovitých věcí a na finanční dopad na rozpočet městské části Praha 14


II. s o u h l a s í


s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí dle přílohy č. 1, tj. se zavedením místního koeficientu ve výši 2 současně v kombinaci s koeficientem dle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 písm. a) ve výši 2,5 a současně s koeficientem dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona ve výši 1,5


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

1. předložit návrh obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí dle přílohy č. 1 Zastupitelstvu městské části Praha 14 k projednání

T: září 2019

2. informovat hl. m. Prahu o předběžném souhlasném stanovisku Rady městské části Praha 14 k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí dle přílohy č. 1, přičemž konečné stanovisko k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí vyjádří Zastupitelstvo městské části Praha 14 na svém zářijovém zasedání

T: 30. 6. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ