Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 373/RMČ/2019


k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006



Rada městské části Praha 14



I. s c h v a l u j e


převod finančních prostředků ve výši 1.760.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit převod finančních prostředků ve výši 1.760.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006

T: 30. 6. 2019












Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14



Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, ZŠ Gen. Janouška