Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 374/RMČ/2019


na souhlas k přijetí věcného daru - kávovaruRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přijetím věcného daru - kávovaru


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit Bc. Jitku Kuchařovou, ředitelku M© ©ebelova, se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k přijetí věcného daru - kávovaru

T: 30. 6. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘE©, M© ©ebelova