Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2019


č. 389/RMČ/2019


k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2018 a souhlasu s rozdělením zisku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2018 ve výši 86.803,30 KčRada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.


I. s c h v a l u j e


1. Výroční zprávu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2018


2. Účetní závěrku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2018


3. návrh na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2018 dle přílohy č. 1


II. s o u h l a s í


s ponecháním nerozděleného zisku z hospodaření obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2018 ve výši 86.803,30 Kč na účtu nerozděleného zisku z minulých let, na kterém pak zůstane celkem 2.088.468,30 Kč


III. u k l á d á

1. představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.


zveřejnit Výroční zprávu a Účetní závěrku za rok 2018 v souladu s příslušnými právními předpisy


2. Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat rozhodnutí akcionáře dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

3. představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. a jeho předsedovi Vladimíru Mitášovi


zajistit započtení zisku z hospodaření akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2018 ve výši 86.803,30 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let

T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra, Jiří Zajac, představenstvo obchodní společnosti SMP-14, a.s.
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS