Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 397/RMČ/2019


k návrhu na pořízení Flexi poukázek pro zaměstnance MČ Praha 14, zařazené do Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


pořízení Flexi poukázek pro zaměstnance MČ Praha 14, zařazené do Úřadu městské části Praha 14, pro rok 2019, na základě akceptace nabídky společnosti SodexoPass Česká republika, a. s., mimo režim interní směrnice QS 74 01 "Zadávání veřejných zakázek" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit pořízení Flexi poukázek pro zaměstnance MČ Praha 14, zařazené do Úřadu městské části Praha 14, pro rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 7. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, OPKČ, OŘEŠ