Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 398/RMČ/2019

vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy u pozemku parc.č. 907 v kat. území HostaviceRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP) u pozemku parc. č. 907 v kat. území Hostavice spočívající ve změně funkčního využití ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy na funkční využití SP - sport


II. s o u h l a s í


se změnou ÚP zkráceným postupem funkčního využití pozemku parc. č. 907 z plochy ZP na funkční využití SP


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


postoupit podnět na změnu ÚP u pozemku parc. č. 907 v kat. území Hostavice pořizovateli ÚP odboru územního rozvoje MHMP


T: 25. 7. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR