Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 399/RMČ/2019

k návrhu na schválení výsledků architektonicko-krajinářské soutěže o návrh "Revitalizace Centrálního parku Černý Most"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


výsledky architektonicko-krajinářské soutěže o návrh "Revitalizace Centrálního parku Černý Most", která byla dne 16. 1. 2019 vyhlášena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993


II. s o u h l a s í


s rozhodnutím poroty a


1. cenu - neudělit

2. cenu ve výši 100.000 Kč přidělit soutěžnímu návrhu č. 1,

autorem soutěžního návrhu je HaskoningDHV Czech Republic spol. s r. o., RNDr. Milan Svoboda a Ing. arch. Monika Boháčová, Ing. arch. Petr Rejnuš, Ing. Daniela Kortusová, Ing. Linda Köstelová

3. cenu - ve výši 60 000,00 Kč přidělit soutěžnímu návrhu č. 2,

autorem soutěžního návrhu je Ing. arch. Ivan Vavřík, a Ing. arch. Richard Ott, Ing. arch. Tereza Šimečková, Ing. arch Eliška Stoulilová

III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. zajistit rozeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a rozhodnutí o vyloučení účastníka soutěže s protokolem o průběhu soutěže všem účastníkům soutěže


T: 25. 7. 2019

2. zajistit prezentaci výsledků soutěže o návrh "Revitalizace Centrálního parku Černý Most" T: 31. 8. 2019

3. uspořádat výstavu soutěžních návrhů v souladu s bodem 12.11. soutěžních podmínek

T: 30. 9. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR, KS OSPK, OŘEŠ