Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 405/RMČ/2019


na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení", vedeného pod reg.č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/17118/0010073


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení"


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související se zrušenímzadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení"

T: 31. 7. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KS-OSPK, OPKČ, OŘEŠ