Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 406/RMČ/2019


k zahájenízadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Sada 40 tabletů s nabíjecími boxy a dalším příslušenstvím" pro potřeby ZŠ Chvaletická

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájenízadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Sada 40 tabletů s nabíjecími boxy a dalším příslušenstvím"

2. návrh výzvy k uvedené veřejné zakázce, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy


II. j m e n u j e


členy a náhradníky hodnotící komise


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14
zajistit veškeré právní úkony související se zadávacím řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Sada 40 tabletů s nabíjecími boxy a dalším příslušenstvím"

T: 31. 8. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, Základní škola Chvaletická