Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 407/RMČ/2019


k zahájení veřejné zakázky " Revitalizace budov ÚMČ č.p. 1072 a 1073"zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce"Revitalizace budov ÚMČ č. p. 1072 a 1073" zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení

2. zahájeníveřejné zakázky "Revitalizace budov ÚMČ č.p. 1072 a 1073" zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení


II. j m e n u j e


kveřejné zakázce"Revitalizace budov ÚMČ č.p. 1072 a 1073" zadávané formou otevřeného nadlimitního řízeníkomisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. p o v ě ř u j e

Mgr. Irenu Kolmanovou, místostarostku městské části Praha 14


k formálním úpravám zadávací dokumentace na základě připomínek od Operačního programu Praha - pól růstu ČR a informování vedení MČ Praha 14

IV. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky "Revitalizace budov ÚMČ č.p. 1072 a 1073" zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení

T: 30. 9. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14
Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, KS, OEF