Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 416/RMČ/2019


k žádosti o prodloužení platnosti smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o změnu budoucího oprávněného


Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s prodloužením platnosti smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o změnu budoucího oprávněného podle žádosti původního a nového vlastníka pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska Rady MČ Praha 14 k prodloužení platnosti smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o změnu budoucího oprávněného podle žádosti původního a nového vlastníka pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, žadatelům

T: 31. 7. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM