Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 422/RMČ/2019


k návrhu na schválení dohody o poskytnutí slevy z nájemného po dobu rekonstrukce pro společnost "Hope4kids, z.s."


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením d ohody o poskytnutí slevy z nájemného po dobu rekonstrukce s organizací "Hope4kids, z.s.", IČ: 70104891 ve znění uvedeném dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. p o v ě ř u j e

Jiřího Zajace, místostarostu městské části Praha 14 a člena představenstva akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.


k zajištění podpisu d ohody o poskytnutí slevy z nájemného po dobu rekonstrukce s organizací "Hope4kids, z.s." dle výroku č. 1 tohoto usnesení


T: 31. 8. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM