Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 428/RMČ/2019


k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 na dobu určitou od 15. 8. 2019 do 31. 1. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


zajistit prodloužení podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a podnájemcem na užívání bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 na dobu určitou od 15. 8. 2019 do 31. 1. 2020

T: 24. 7. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ,SP Černý Most s.r.o., podnájemce