Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 7. 2019


č. 432/RMČ/2019


na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole,
Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 nájemci Základní umělecké školy zastoupené p. Liborem Zikou a s uzavřením nájemní smlouvy


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit Mgr. Jaroslavu Budilovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k výše uvedenému pronájmu nebytových prostor

T: 31. 8. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška, OPKČ