Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 647/RMČ/2019


k vyjádření městské části Praha 14 ke změnám obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytuRada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s popisem nové obecně závazné vyhlášky


II. k o n s a t u j e,


že novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích dojde ke snížení počtu osob, od kterých je možné vybírat poplatek za ubytování


III. z á s a d n ě n e s o u h l a s í


s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku v části Správa poplatku (§ 7)


IV. ž á d á


1. změnu ustanovení § 7 (odst. 1) návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku tak, aby správu poplatků u hotelů vykonávaly městské části


2. aby 75% výnosu z poplatku byla příjmem městské části


V. u k l á d á

vedoucímu odboru řízení ekonomiky a školství


zaslat usnesení odboru daní, poplatků a cen MHMP a Radě hl. m. Prahy

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Ing. Milan Šprysl
Na vědomí: OŘEŠ