Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 11. 2019


č. 651/RMČ/2019


k doplnění usnesení č. 536/RMČ/2019 ze dne 9. 9. 2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení", vedeného pod reg. č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/17118/0010073Rada městské části Praha 14


I. r o z h o d l a


o doplnění usnesení č. 536/RMČ/2019 ze dne 9. 9. 2019 v části II. o dodavatele Gatum Advisory s.r.o., IČO: 04153499, se sídlem Klimentská, 110 00 Praha 1, kdy dodavatel Opus consulting s.r.o., IČO: 04647084 spolu s dodavatelem Gatum Advisory s.r.o., IČO: 04153499 tvoří konsorcium, a tudíž uzavírají smlouvu pro realizaci této veřejné zakázky společně

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KS - OSPK, OPKČ, OŘEŠ