Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 668/RMČ/2019


k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 3. výzvy programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020 na akci "Navýšení kapacity DS Bojčenkova"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


přípravu vyžadované dokumentace pro podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 3. výzvy programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020 na akci "Navýšení kapacity DS Bojčenkova"

II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14

zajistit veškeré kroky související s přípravou dokumentace pro podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 3. výzvy programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020 na akci "Navýšení kapacity DS Bojčenkova"


T: 6. 1. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Bc. Michal Prager, MBA
člen Rady městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OŘEŠ, OI, OEF, OSVZ