Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 669/RMČ/2019


k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2020 v oblasti příspěvek na zajištění služby


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


1. vyhlášení dotačního programu v oblasti příspěvek na zajištění služby v celkové výši 500.000 Kč pro rok 2020 podle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14

2. znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v programu "Příspěvek na zajištění služby" podle přílohy č. 2


II. p o v ě ř u j e


komisi pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb, jmenovanou usnesením č. 24/RMČ/2019 ze dne 21. 1. 2019 hodnocením žádostí o dotaci v programu "Příspěvek na zajištění služby"

III. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14

1. zajistit vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2020 v oblasti příspěvek na zajištění služby

T: 29. 11. 2019


2. informovat členy komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb o pověření k hodnocení žádostí o poskytnutí dotací v programu "Příspěvek na zajištění služby"

T: 31. 12. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Bc. Michal Prager, MBA
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OPKČ