Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 686/RMČ/2019


k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 553/RMČ/2019 a na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu neurčitouRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


revokaci svého usnesení č. 553/RMČ/2019 ze dne 23. 9. 2019, které bylo přijato v tomto znění: ,,Rada městské části Praha 14 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě"


II. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o revokaci usnesení a o souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu neurčitou a zajistit uzavření smlouvy na dobu neurčitou

T: 31. 12. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT, žadatel