Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 3. 2020


č. 160/RMČ/2020


k zmírnění ekonomických dopadů pro subjekty na území městské části Praha 14 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR (epidemie koronaviru - SARS CoV-2)Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s tím, že po dobu vyhlášeného nouzového stavu, na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ a následných přijatých karanténních opatření s tímto souvisejících a v souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 (zákaz volného pohybu osob) městská část Praha 14 jako pronajímatel:

1. nebude účtovat nájemcům (či jiným uživatelům majetku svěřeného městské části Praha 14) úroky z prodlení za případné opožděné finanční plnění plateb nájemného za období od 1. března 2020 a nebude z důvodu pozdních plateb přistupovat k výpovědím příslušných smluv

2. bude přijímat žádosti těch nájemců (či jiných uživatelů majetku svěřeného městské části Praha 14) na odpuštění (případně snížení nebo stanovení splátkového kalendáře) nájemného počínaje měsícem březen 2020 a i na další období, kteří byli omezeni v důsledku vyhlášeného nouzového stavu, a bude rozhodovat o těchto žádostech

Uvedené se nevztahuje na subjekty, které mají vůči městské části Praha 14 dluh vzniklý před 1. březnem 2020 a dále zejména na ty subjekty, které vedou s městskou části Praha 14 soudní řízení týkající se majetku svěřeného městské části Praha 14 a také na ty subjekty, které nehradí povinné platby z důvodu jiného, než jsou omezení přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit, prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., veškerá právní jednání související s provedením výroku č. I tohoto usnesení

T: ihned

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT