Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konané dne 17. 3. 2020


č. 161/RMČ/2020

k přerušení provozu mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 14, s výjimkou Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874


Rada městské části Praha 14


I. u k o n č u j e p l a t n o s t

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14, konaného dne 14. 3. 2020, k omezení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14, uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to ke dni 18. 3. 2020, s výjimkou, kdy toto usnesení zůstává nadále v platnosti pro Mateřskou školu Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, IČO 70884498. Ta zajistí jeho plnění pro všechny děti, navštěvující na jeho základě doposud ostatní mateřské školy, ve kterých bude ve smyslu čl. II tohoto usnesení přerušen provoz.


II. d o p o r u č u j e


ředitelům mateřských škol, jejichž je městská část Praha 14 zřizovatelem, s výjimkou Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, IČO 70884498 a schvaluje přerušit do odvolání provoz jimi řízených mateřských škol


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit s výše uvedeným usnesením Rady městské části Praha 14 ředitele MŠ

T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ředitelé MŠ, OPKČ