Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 3. 2020


č. 163/RMČ/2020


k zajištění přeložek inženýrských sítí v rámci investiční akce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokvtkou"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zajištění smluvních vztahů na realizaci jednotlivých přeložek inženýrských sítí v rámci investiční akce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek":


elektřina - u společnosti Pronto Elektro Praha, s.r.o., IČ: 27567451, v celkové ceně 1.365.221,00 Kč bez DPH

plyn - u společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČ: 471 16 471, v celkové ceně 1.289.036,00 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smluvních vztahů na realizaci jednotlivých přeložek inženýrských sítí v rámci investiční akce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek" dle bodu I. tohoto usnesení

T: 15. 4. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ