Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 185/RMČ/2020


k návrhu na použití čistého výtěžku z veřejné sbírky, která byla vyhlášena za účelem získání peněžních prostředků na pomoc obyvatelům domů v ulici Kpt. Stránského 995/4 a 996/2, postižených požárem ze dne 14. 11. 2019Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s použitím čistého výtěžku veřejné sbírky, která byla vyhlášena za účelem získání peněžních prostředků na pomoc obyvatelům domů v ulici Kpt. Stránského 995/4 a 996/2, postižených požárem ze dne 14. 11. 2019 a to tak, jak rozhodla komise k čerpání prostředků z veřejné sbírky svým rozhodnutím ze dne 2. 4. 2020 - viz příloha č. 1 usnesení


II. s c h v a l u j e


1. doplnění Pravidel pro nakládání s finančními prostředky veřejné sbírky, (viz příloha č. 2 usnesení), o způsob použití čistého výtěžku veřejné sbírky způsobem uvedeným v bodě I. tohoto usnesení


2. uzavření související dohody o předání vybavení pro bytový dům dle přílohy č. 3 usnesení

III. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


prostřednictvím vedoucí OSVZ realizovat bod I. tohoto usnesení a následně zajistit předání nakoupeného vybavení hl. m. Praze, jako vlastníkovi domů v ulici Kpt. Stránského 995/4 a 996/2 a zajistit za tímto účelem uzavření související dohody dle přílohy č. 3 usnesení

T: 15. 5. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, OPKČ