Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 186/RMČ/2020


k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o zprostředkování benefitů mezi městskou částí Praha 14 a společností Sodexo Pass ČR, a.s., IČO: 61860476Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku ke smlouvě o zprostředkování benefitů mezi městskou částí Praha 14 a společností Sodexo Pass ČR, a.s., IČO: 61860476 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. p o v ě ř u j e


Mgr. Danu Davidovou, vedoucí KT k podpisu výše uvedeného dodatku


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o zprostředkování benefitů mezi městskou částí Praha 14 a společností Sodexo Pass ČR, a.s., IČO: 61860476

T: 30. 4. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OŘEŠ, KT, OPKČ