Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 187/RMČ/2020


vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení "bytový dům Hloubětín, ulice Soustružnická"Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s řešením záměru bytového domu v ul. Soustružnická podle dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) na umístění stavby, zpracované MR&S architekti, s.r.o., datované 01/2018


II. s o u h l a s í


se záměrem "bytového domu Hloubětín, ulice Soustružnická" o 21 bytových jednotkách, administrativních prostorech v přízemí, situovaném na místě stávajícího objektu technického vybavení, který bude začleněn do bytového domu


III. p o ž a d u j e


prověřit možnost navýšení počtu parkovacích stání v jihovýchodním rohu 2. NP, ve kterém jsou umístěny sklepní kóje, dle doporučení komise pro územní rozvoj a životní prostředí tak, aby bylo možné vymezit parkovací místa na terénu jako náhradu za 6 stávajících veřejných parkovacích stání před objektem v ulici Soustružnická, která budou realizovanou stavbou zrušena


IV. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit vyjádření MČ Praha 14 k DÚR na umístění stavby "bytový domu Hloubětín" Mgr. Janě Pondělíčkové, která zastupuje společnost Pixabelly Nusle s. r. o.

T: 30. 4. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OD, OŽP, KS ÚÚR