Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 194/RMČ/2020


ke schválení odpovědi na žádost o dočasné prominutí a snížení nájemného, případně uplatnění práva na slevu z nájemného, společnosti outdoor akzent s.r.o.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


odpověď ředitelky ZŠ Bří Venclíků na žádost společnosti outdoor akzent s. r. o. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit s výše uvedeným usnesením Rady městské části Praha 14 ředitelku ZŠ Bří Venclíků

T: 30. 4. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Bří Venclíků