Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 198/RMČ/2020


k vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Kyjí - ul. Za Školou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce "Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Kyjí - ul. Za Školou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce "Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Kyjí - ul. Za Školou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče

Obchodní firma: COMMATEL-Uher, s.r.o.

Sídlo: Praha 4, Staňkova 922/44, PSČ 149 00

IČO: 270 92 348


III. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, Dis., místostarostovi městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku "Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Kyjí - ul. Za Školou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, s rozhodnutím zadavatele

T: 30. 4. 2020

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce "Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Kyjí - ul. Za Školou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 30. 6. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Ing. Petr Hukal
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OD