Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 211/RMČ/2020


k návrhu na souhlas se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytuRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s možností zpětvzetí podaných výpovědí z nájmu bytů, resp. s uzavřením dohod v tomto smyslu pro případ, že budou námitky nájemců uznány za opodstatněné - dle přílohy č. 1 pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit, prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s., provedení výroku č. I tohoto usnesení

T: 31. 5. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OŘEŠ