Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 348/RMČ/2020


k zajištění architektonické studie polyfunkčního objektu Černý MostRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


objednání architektonické studie polyfunkčního objektu Černý Most mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek" u Ing. arch. Michala Sedláře, IČO: 707 40 381, v celkové ceně 368.000 Kč


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit odeslání objednávky na zpracování architektonické studie polyfunkčního objektu Černý Most mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek" dle bodu I. tohoto usnesení

T: 15. 7. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ