Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 351/RMČ/2020


k zajištění úpravy projektové dokumentace "Nástavba a přístavba domova důchodců Praha, Černý Most, Bojčenkova 1099/12" pro účely podání dotační žádostiRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e

objednání zajištění úpravy projektové dokumentace na akci "Nástavba a přístavba domova důchodců Praha, Černý Most, Bojčenkova 1099/12" mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek" u společnosti a3atelier s.r.o., IČO: 24164500, v celkové ceně 498.200,00 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit odeslání objednávky na zajištění úpravy projektové dokumentace na akci "Nástavba a přístavba domova důchodců Praha, Černý Most, Bojčenkova 1099/12" mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek" dle bodu I. tohoto usnesení

T: 15. 7. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OSVZ