Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 352/RMČ/2020


k vyhodnocení veřejné zakázky "Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce "Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce "Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče

Obchodní firma: BETKON s.r.o.

Sídlo: Na dlouhém lánu 424/33, Vokovice 160 00 Praha 6

IČO: 261 71 902


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku "Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleň - stavební část" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

T: 13. 7. 2020

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce "Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleň - stavební část" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 31. 7. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OŽP