Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 369/RMČ/2020


k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zahrádky v Borské ulici dotčené výpovědí z nájmu pozemků parc. č. 2830/1 a 2830/2, k. ú. Kyje, Správou železnic, státní organizací, IČ: 709 94 234Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 0594/2016/OSM/1070 uzavřené s XXXXXXXXX XXXXXXX na díl č. 124, kterým od 1. 8. 2020 se stanovuje nová výměra 196 m2 za roční nájemné 2.156 Kč


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 0594/2016/OSM/1070 uzavřené s XXXXXXXXX XXXXXXX na díl č. 124, kterým od 1. 8. 2020 se stanovuje nová výměra 196 m2 za roční nájemné 2.156 Kč


T: 15. 7. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM