Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 388/RMČ/2020


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a podnájemcem na užívání bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020

T: 3. 7. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce