Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 534/RMČ/2020

ke schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu budovy č. 0226/2019/OSM/1070 a dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 0669/2019/OSM/1070 a snížení nájemného v souvislosti s pandemií COVID-19Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. se snížením nájemného ve výši 359 914 KČ pro společnost Správa majetku Praha 14, a.s., a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu budovy č. 0226/ 2019/ OSM/1070 ze dne 30. 5. 2019


2. se snížením nájemného ve výši 47 819 Kč pro společnost Správa majetku Praha 14, a.s., a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 0669/2019/OSM/l070 ze dne 13. 12. 2019


II. s c h v a l u j e

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu budovy č. 0226/2019/OSM/l 070 ze dne 30. 5. 2019, dle přílohy č. 3 usnesení


2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 0669/2019/ OSM/l070, dle přílohy č. 4 usnesení


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu budovy č. 0226/2019/OSM/l070 a dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 0669/2019/OSM/l070, dle přílohy č. 3 a 4 tohoto usnesení

T: 30. 9. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM, OŘEŠ