Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 538/RMČ/2020

k žádostem ústavu Neposeda, z.ú., IČO: 69793298, o změny v čerpání rozpočtu poskytnutých dotací pro rok 2020 v dotačním programu "Oblast 1 - sociální a návazné služby 2019-2020" na projekty "Autobus - indikátor 1532289" a "Křižovatka - indikátor 8793414" a k uzavření souvisejících dodatků č. 2 k veřejnoprávním smlouvám čj. 0337/2019/OSVZ_OddE/1100 a čj. 0338/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


1. schválit změnu v čerpání rozpočtu dotace přidělené v dotačním programu "Oblast 1 - sociální a návazné služby" pro rok 2020 ústavu Neposeda, z.ú., IČO: 69793298, na projekt "Autobus - indikátor 1532289" dle přílohy č. 1 a uzavření souvisejícího dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 30. 7. 2019, čj. 0337/2019/OSVZ_OddE/1100, dle přílohy č. 5


2. schválit změnu v čerpání rozpočtu dotace přidělené v dotačním programu "Oblast 1 - sociální a návazné služby" pro rok 2020 ústavu Neposeda, z.ú., IČO: 69793298, na projekt "Křižovatka - indikátor 8793414" dle přílohy č. 2 a uzavření souvisejícího dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 30. 7. 2019, čj. 0338/2019/OSVZ_OddE/1100, dle přílohy č. 6


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na schválení změn v čerpání rozpočtu dotací a na uzavření souvisejících dodatků dle předchozího bodu

T: 22. 9. 2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OPKČ