Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 546/RMČ/2020


k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2020Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2020

příjmy 240.717,33 tis. Kč

výdaje 182.316,90 tis. Kč

z toho:

kapitálové 9.016,18 tis. Kč

běžné 173.300,72 tis. Kč

financování 58.400,43 tis. Kč


2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2020 s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 5.546 tis. Kč


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2020

T: 22. 9. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP-14, a.s.