Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 552/RMČ/2020


k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o financování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR ze dne 2. 10. 2019Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o financování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR ze dne 2. 10. 2019, č. CES DOT/02/03/003654/2019, uzavřené s hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit dodatek č. 1 ke smlouvě o financování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR ze dne 2. 10. 2019, č. CES DOT/02/03/003654/2019 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení ke schválení na nejbližší zasedání ZMČ Praha 14

T: 22. 9. 2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OEF, OPKČ, OŘEŠ