Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 553/RMČ/2020


k poskytnutí výjimky z postupu při výběru dodavatele, daného základním školám interní směrnicí OS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek", u veřejných zakázek malého rozsahu na pořízení technického vybavení v oblasti ICT pro online výuku na základních školách, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


výjimku základním školám, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14, z postupu při výběru dodavatele, daného interní směrnicí QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek", u veřejných zakázek malého rozsahu na pořízení technického vybavení v oblasti ICT pro online výuku na základních školách, financovaných z prostředků poskytnutých za tímto účelem školám ze strany MŠMT dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


informovat ředitele základních škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14, o udělení výjimky dle čl. I tohoto usnesení

T: 15. 9. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, ředitele základních škol