Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 560/RMČ/2020


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu stavební práce "Rekonstrukce komunikace Hůrská"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce komunikace Hůrská"


2. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce komunikace Hůrská"

II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce komunikace Hůrská" komisi pro otevírání nabídek a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce komunikace Hůrská"

T: 30. 9. 2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OD