Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 562/RMČ/2020


k uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1072/46, parc. č. 1072/50, parc. č. 1072/182, katastrální území Hloubětín

Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 1072/46, parc. č. 1072/50, parc. č. 1072/182, všechny zapsané jako ostatní plocha, katastrální území Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím pro 10.blok, Zelenečská 513-515


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 1072/46, parc. č. 1072/50, parc. č. 1072/182, všechny zapsané jako ostatní plocha, katastrální území Hloubětín se Společenstvím pro 10.blok, Zelenečská 513-515


T: 30. 9. 2020


Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM