Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 563/RMČ/2020


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2570/1, k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s prodejem části pozemku parc. č. 2570/1, k. ú. Hloubětín, o výměře cca 4 m2 za účelem vytvoření jednoho funkčního celku s pozemky ve vlastnictví žadatele


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit odeslání rozhodnutí Rady MČ Praha 14, odboru hospodaření s majetkem MHMPT: 30. 10. 2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM