Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 1. 2021


č. 3/RMČ/2021

k žádosti o granty v Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2021Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


podání žádostí o poskytnutí dotace hlavního města Prahy na účely uvedené v příloze č. 1 pro ZŠ, které o dotace požádaly


II. s o u h l a s í


se spolufinancováním způsobilých výdajů z rozpočtu MČ Praha 14 maximálně do výše 50 %, pokud ZŠ nebude schopna plně zajistit spolufinancování z vlastních zdrojů


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit podání žádostí o dotace z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2021


T: 15. 1. 2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OEF, OŘEŠ, OPKČ