Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 1. 2021


č. 6/RMČ/2021


k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760/1 a 2832, oba v katastrálním území Kyje, ul. Borská (díl č. 127)Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 1760/1 a 2832, oba v k. ú. Kyje s panem XXXXX XXXXXXX, na základě plné moci zastoupeným pí XXXXX XXXXXX


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 1760/1 a 2832, oba v k. ú. Kyje s panem XXXXX XXXXXXX, na základě plné moci zastoupeným pí XXXXX XXXXXX

T: 15. 1. 2021


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM