Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 398/RMČ/2021


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 na adrese Rochovská 766/18, 198 00 Praha 14 ___Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1 s nájemci Janou Stárkovou a Josefem Stárkem k bytu č. 13, který se nachází ve 3. nadzemí podlaží domu č. p. 766, který je součástí pozemku parcelní číslo 566/18, k. ú. Hloubětín, obec Praha , a to na dobu určitou od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podoběII. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit, prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., uzavření nájemní smlouvy dle výroku č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 8. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KT