Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 406/RMČ/2021

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 25, Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1+0 v objektu č.p. 25,

Broumarská ul., Praha 9 od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

(pouze v tiskové podobě)


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


zajistit prodloužení podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most s. r. o. a podnájemcem

na užívání bytu č. 17 o velikosti 1+0 v domě č.p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu

určitou od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021


T: 2. 7. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce